Оцените Ваши неудобства в связи с военно-санкционными событиями в России, Беларуси, Украине?

Не сильно чувствуется
Все стало хуже
Просто ужасно

Статистика голосований

Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания Швеции и Русскоязычных...
Шведская Пальма > Информация > Транспорт > Водительские права. Avdelning 2

Avdelning 2


1.
Vilken egenskap är utmärkande för en impulsiv förare?
(A) Klarar svåra situationer lätt. (B) Snabb reaktionsförmåga. (C) Kan överraska medtrafikant med oväntad manöver.
2.
Vilket av följande påståenden är riktigt?
(A) Unga killar underskattar ofta sin körförmåga. (B) Tjejer och killar 18-24 år gamla uppskattar sin körförmåga likadant. (C) Äldre förare har ofta problem i korsningar.
3.
En person intar samma volym alkohol men under olika tidsperioder. Vad stämmer beträffande promille-halten i blodet?
(A) Den blir exat lika hög. (B) Den kan variera gång från gång. (C) Den beror på hur van man är vid alkohol.
4.
Vilket av följande fel kan Du inte upptäcka med hjälp av din känsel?
(A) Fel på generatorn. (B) Felaktigt växelval. (C) Obalans i hjulen.
5.
Varför byggs korsningar som kallas spanska vänstersvängar enligt bilden till höger?
(A) Enbart för att minska trafikrisken för vänstersvängande trafik. (B) Underlätta vänstersväng för långa fordon. (C) Göra det lättare för maskiner som vägunderhåller.
6.
När är omkörning förbjuden på en tvåfilig väg?
(A) När bakomvarande bil påbörjat omkörning. (B) På bro eller viadukt. (C) Före kurva eller backkrön.
7.
Vilket påstående är rätt när Du i mörker hamnar i följande situation?
(A) Vid möte i vänsterkurva kan jag använda helljuset längre än vid möte på rak väg. (B) Jag kan behålla helljuset när jag kommer fram till en större väg där jag skall stanna vid en stoppskylt. (C) Vid möte med gående måste jag blända av till halvljus.
8.
Du har av misstag backat på en annan bil på en parkeringsplats. Kan ditt körkort bli indraget om Du lämnar platsen utan att vidtaga någon åtgärd?
(A) Nej, personskador var ej inblandade. (B) Ja, körkortet kan bli återkallat. (C) Ja, men endast om båda bilarna skadats.
9.
Vilket påstående är rätt när det gäller en bils registreringsbesiktning?
(A) Varje år måste bilen registreringsbesiktigas. (B) Om Du utrustar bilen med draganordning måste bilen registreringsbesiktigas. (C) Vid montering av stöldlarm måste bilen registreringsbesiktigas.
10.
När är det lämpligt att använda ljudsignal se bildserien t.h.?
(A) Möte då cyklister ökar faran. (B) Vid passering av ryttare. (C) Omkörning av Epa-traktor som färdas på vägrenen.
11.
Du kör på en våt asfaltsbelagd landsväg då Du upptäcker en mötande lastbil. Hur skall Du bete dig?
(A) Startar vindrutetorkarna vid mötet. (B) Startar torkarna i god tid före mötet. (C) Jag bromsar in kraftigt.
12.
Du kör på en snöbelagd huvudled och kör om en annan bil som håller till höger. Längre fram finns en vit bil som plötsligt kör ut och svänger höger mot din körriktning. Vad är orsaken till olyckstillbudet?
(A) Det var omöjligt att upptäcka den vita bilen. (B) Platsen för omkörningen var illa vald. (C) Den omkörda bilen försvårar omkörningen.
13.
Är det tillåtet att köra med takluckan (solluckan) öppen?
(A) Ja, alltid. (B) Nej, aldrig. (C) Ja, men bara utom tättbebyggt område.
14.
Kombinera de avbildade vägmärkena på bilden nedan med rätt text. (A) En vägkorsning där högerregeln gäller. (B) Enkelriktad gata. (C) Skyldighet att lämna företräde åt mötande trafik. (D) Mötande trafik.
15.
Vilket påstående är felaktigt om körning på gårdsgator?
(A) Du får köra in på gatorna, men endast färdas med ”gångfart”. (B) Du måste lämna företräde åt alla gående på gårdsgator. (C) Parkering får bara ske på särskilt anordnade parkeringsplatser. (D) Det är förbjudet att färdas med motorfordon på gårdsgator.
16.
När är du inte skyldig att lämna företräde åt gående?
(A) När du, från ett garage, passerar en gångbana för att köra ut på en väg. (B) Vid obevakade övergångsställen. (C) När gående passerar körbanan på andra stället än vid korsningar och övergångsställen.
17.
Vad är rätt om skolpatruller?
(A) De består av specialutbildade poliser. (B) De har rätt att stoppa trafiken om det behövs för att skolbarnen ska kunna gå över gatan. (C) De har inte rätt att stoppa trafiken, deras uppgift är endast att hjälpa skolbarnen att säkert passera besvärliga platser på väg till och från skolan.
18.
Vad är riktigt om barns uppträdande i trafiken?
(A) Barn anses kunna uppträda någorlunda säkert i trafiken i åldern 6-8 år. (B) Barns synförmåga är fullt utvecklad först i 8-årsåldern. (C) Mindre barn har svårt att sätta sig in i hur vuxna tänker.
19.
Hur bör du uppträda när mindre barn vistas på eller i närheten av vägen?
(A) Minska farten och vara beredd att stanna samt ge en kort signal. (B) Du ska enbart vara uppmärksam på situationen och vara beredd att stanna. (C) Om barnen befinner sig vid sidan av vägen behöver du inte vidta någon särskild åtgärd.
20.
Vilket placeringsalternativ är tillåtet på en väg utan körfältspilar?
(A) Alla körfält i samma körriktning får användas under färd rakt fram vid en vägkorsning. (B) Endast vänster körfält får användas under färd rakt fram. (C) Vid en cirkulationsplats som har två körfält är det tillåtet att svänga till vänster från båda körfälten.
21.
Vad gäller vid körfältsbyten?
(A) Den förare som byter körfält har hela ansvaret för att körfältsbytet sker smidigt och utan risk. (B) Den förare som ligger i det ”nya” körfältet har ingen skyldighet att hjälp till med körfältsbytet. (C) Båda förarna har ansvar för att körfältsbytet kan ske säkert och smidigt.
22.
Du kör på en väg som har ett körfält i vardera körriktning och ser vägmärkeskombinationen som finns på bilden till höger. Vilken vägmarkering bör finnas på vägen?
(A) Vägmarkering A. (B) Vägmarkering B. (C) Vägmarkering C. (D) Vägmarkering D.
23.
Vilket påstående om hastighetsanpassning i trafiken är riktigt?
(A) Du ska anpassa hastigheten enbart efter fartbegränsningsskyltarna. (B) Du ska anpassa hastigheten efter din egen förmåga, ditt fordon, vägen, sikten och övrig trafik. (C) Om det behövs för att göra en säker omkörning får du tillfälligt överskrida hastighetsbegränsningarna.
24.
I vilket av följande fall föreskriver inte lagen ”med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet”?
(A) Inom tätbebyggt område. (B) På motorväg. (C) När man närmar sig barn. (D) När man ska passera buss som står vid hållplats.
25.
Vilket fordon eller vilken fordonskombination får framföras med en hastighet av högst 80 km/h?
(A) Personbil som har tillkopplad släpvagn. (B) Motorcykel. (C) Skåpbil. (D) Buss.
26.
Vilket påstående om hastighetsanpassning är riktigt?
(A) Du måste kunna stanna på en tredjedel av den vägsträcka du kan överblicka. (B) Du får inte köra långsammare än den hastighet som anges på hastighetsbegränsningsskyltarna. (C) Du måste kunna stanna före varje förutserbart hinder.
27.
Vilket fordon eller vilken fordonskombination får framföras med en hastighet av högst 30 km/h?
(A) Motorredskap klass 1. (B) Personbil som bogserar en annan personbil. (C) Bärgningsbil med fordon upphängt på fast upphängningsanordning.
28.
Vilket påstående är riktigt angående hastighetsbegränsningar?
(A) Lätt lastbil får framföras med en hastighet av högst 90 km/h på en 110-väg. (B) Bashastigheten utanför tättbebyggt område är 90 km/h. (C) Högsta hastighet för motorredskap klass 2 är 50 km/h. (D) Personbil med obromsad släpvagn vars totalvikt inte överstiger en sjättedel av bilens tjänstevikt får köras med en hastighet av högst 80 km/h.
29.
På vilken av följande platser är det tillåtet att stanna för av- och pålastning, men förbjudet att parkera?
(A) Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och spärrlinjen är 2,5 meter. (B) I korsning mellan väg och järnväg. (C) Framför infarten till en fastighet. (D) I vägport.
30.
Du kommer till en korsning som både visar rött ljus och har stoppskylt. En polisman vinkar fram ditt fordon, se bilden till höger. Hur skall Du bete dig?
(A) Stanna enligt trafikljuset. (B) Stanna enligt vägmärket. (C) Fortsätta att köra enligt polismans tecken.
31.
Du nalkas en obevakad järnvägskorsning (plankorsning) med god sikt. Framför dig kör en personbil och en skåpbil. Varför är omkörning förbjuden i denna situation?
(A) Omkörning av fordon är alltid förbjudet vid järnvägskorsningar. (B) Du kan försätta dom andra förarna i en svår situation. (C) Du riskerar att koncentrera dig på omgivningen och inte på korsningen.
32.
Vilket av trafikmärkena på bilden slutar att gälla vid nästa korsning?
33.
Vilket av följande påståenden är rätt, när det gäller användningen av vägrenen?
(A) Du är skyldig att gå ut på vägrenen för att underlätta omkörningar. (B) Du får köra på vägrenen, om Du håller betydligt lägre fart än övrig trafik på vägen. (C) Fordon som inte kan eller inte får köra fortare än 50 km/h måste köra på vägrenen när detta är möjligt.
34.
Vad är sant angående barn i trafiken?
(A) De blir trafiksäkra först när de är mellan 6-8 år. (B) Man kan ofta beräkna barns handlande. (C) De har svårt att bedöma avstånd och hastighet.
35.
Vad innebär det för risk att göra en vänstersväng ut ifrån en enkelriktad gata?
(A) Jag glömmer skylten (B) Trafiken på den korsande gatan kommer väldigt nära mig. (C) Eftersom gatan är enkelriktad skall trafiken på den korsande vägen lämna mig företräde.
36.
Du kör på en smal landsväg begränsad till 70 km/h. Strax före en skymd kurva hoppar en hare ut i körbanan. Hur ska Du uppträda?
(A) Tvärbromsa. (B) Styra vänster. (C) Bromsa mjukt.
37.
När är risken för halka störst då Du färdas på en snöbelagd väg?
(A) Vid körning på backkrön. (B) Vid kraftig inbromsning. (C) Vid körning genom en svag kurva.
38.
Du kör på en gata inom tättbebyggt område. Omedelbart framför dig står en dam på trottoaren och vinkar av en bilist som blinkar för igångsättning. Du möter en annan bil och långt fram ser Du att två bilar har dubbelparkerat. Se bilden t.h. Vilken av situationerna bör Du i första hand vara uppmärksam på?
(A) Damen på trottoaren. (B) Den blinkande bilen som mar-kerar igångsättning. (C) Den mötande bilen. (D) De dubbelparkerade bilarna.
39.
Vad skall Du ha din största uppmärksamhet på i bilden nedan?
(A) Cyklisten som har för avsikt att svänga till vänster. (B) Den eventuellt korsande trafiken. (C) Passagerare från bussen som eventuellt kan komma att korsa vägbanan.
40.
Vilken risk är störst i samband med två vänstersvängande körfält?
(A) Fordon i det vänstra körfältet kan snedda in i det högra körfältet. (B) Fordon i det högra körfältet kan snedda in i det vänstra körfältet. (C) Det finns inga risker eftersom det är två skilda körfält.
41.
Du kommer att köra över viadukten på bilden nedan. Temperaturen är +1 grad. I vilken zon är halkrisken störst?
(A) Efter viadukten. (B) På viadukten. (C) Innan viadukten.
42.
Var är det störst risk för vilt på vägen?
(A) På väg genom skogsparti som övergår till öppet område. (B) På väg med viltstängsel. (C) På väg genom bebyggt område.
43.
Vid körning genom en skog på torrt underlag ser den närmaste vägsträckan ut som bilden nedan visar. Vad är den största faran?
(A) Kurvan. (B) Korsningen. (C) Eventuella mötande.
44.
Vad är svårast att bedöma vid planering av en omkörning?
(A) Hastigheten hos mötande bilister. (B) Vägens bredd. (C) Hastigheten på bilen som man kör om.
45.
När är faran störst för synillusion?
(A) I kuperad terräng med skymd sikt. (B) På rak grusväg en varm sommardag. (C) Med helljus i snöyra.
46.
Vilken åtgärd bör Du ur trafiksäkerhetssynpunkt i första hand vidta innan du startar en långkörning (ca 25-50 mil)?
(A) Kontrollera lufttrycket i däcken, kontrollera spolvätskan och bromsvätskan. (B) Kontrollera kylvätskenivån, batterivätskan och bromsvätskan. (C) Kontrollera styrservovätskan, byta oljefilter och byta luftfilter.
47.
Vilken körteknik bör du tillämpa i utförsbackar i torrt väglag, på landsväg?
(A) I långa utförsbackar bör du bromsa i hela utförsbacken och ha kopplingen nedtrampad. (B) I långa utförsbackar bör du köra på en låg växel och låta motorn bromsa. (C) I långa utförsbackar bör du köra på en hög växel, ha kopplingen uppsläppt och hålla på bromsen.
48.
Vilken körteknik är riktig i torrt väglag i en skarp kurva?
(A) Om nedväxling behövs ska den ske mitt i kurvan. (B) Kopplingen bör vara nedtrampad genom hela kurvan för att förbättra väggreppet. (C) Om nedväxling behövs ska den ske före kurvan, kopplingen ska vara helt uppsläppt genom kurvan.
49.
Hur långt bör säkerhetsavståndet vara till framförvarande bil i torrt väglag?
(A) När farten är 70 km/h ska avståndet vara minst 35 meter till framförvarande bil. (B) Oavsett hastighet, ca 25 meter. (C) Avståndet ska vara så långt att det tar ca 3 sekunder att avverka det.
50.
När får du använda varningsblinkers?
(A) När du stannar utanför parkeringsraden av bilar på en gata. (B) När din bil bogseras. (C) När du gör ett kort stopp på en väg där det råder stoppförbud. (D) När du fått motorfel på en landsväg.
51.
Du har fått motorhaveri på en väg där stoppförbud råder. Vad bör du göra?
(A) Under dagsljus behöver du inte vidta några särskilda åtgärder. (B) Sätta ut varningstriangel och tända varningsblinkern. (C) Enbart tända varningsblinkern.
52.
Du ska parkera på en parkeringsplats som ligger parallellt med en stor landsväg. Hur ska du göra?
(A) Du bör stanna längst bak på parkeringsplatsen. (B) Du bör stanna mitt i parkeringsplatsen. (C) Du bör stanna så långt fram på parkeringsplatsen som möjligt.
53.
På vilket vis kan en överstyrd bil överraska en förare?
(A) Bilen har en tendens att svänga mer än beräknat i kurvorna. (B) På grund av att bilen är framtung överraskar den i kurvorna. (C) Bilen är tungstyrd.
54.
Du närmar dig trafiksituationen enligt bilden till höger. Vad är den största faran och vad bör Du i första hand rikta uppmärksamheten mot?
(A) På fotgängare 3. (B) På den stillastående bilen 2. (C) På cyklisterna 4. (D) På den mötande bilen 1.
55.
Vad är utmärkande för en understyrd bil?
(A) En servostyrd bil blir aldrig understyrd. (B) Bilen vill svänga mindre än vad som motsvaras av vridningen på ratten. (C) Om Du ökar lufttrycket i framdäcken blir bilen mer understyrd.
56.
Vad är en så kallad AIRBAG?
(A) En kudde som man kan lägga i sätet för att barnen ska kunna använda bilbältet. (B) En kudde som blixtsnabbt blåses upp och skyddar vid krock. (C) En självlysande väska som används för att varna medtrafikanter vid olyckor.
57.
Vilket påstående är rätt?
(A) Generatorn alstrar ström. (B) I bränslet kan glykol blandas. (C) Förgasaren blandar olja och bensin.
58.
Vilket påstående är riktigt om taklast?
(A) Högsta tillåtna taklast framgår av bilens registreringsbevis. (B) Om möjligt ska lasten placeras så att den får stöd av tackräckets framkant. (C) Taklast som har stöd av takräckets kanter behöver inte surras.
59.
Vilket påstående angående last är riktigt?
(A) Största fordonslängd inklusive last är 30 meter. (B) Last får högst skjuta ut 40 cm från bilen. (C) Om lasten skjuter ut mer än en meter från bilen måste den markeras med lykta nattetid.
60.
Vad är sant angående belysning?
(A) I dagsljus med god sikt får bilen framföras med varselljus istället för halvljus. (B) Hjälpstrålkastare får endast användas tillsammans med dimljus. (C) Röda varselljus kan användas istället för gula eller vita under dåliga förhållanden.
61.
Vad är skillnaden mellan lätt och tung lastbil?
(A) Lätt lastbil har max totalvikt på 5000 kg. (B) Lätt lastbil har max bruttovikt på 3500 kg. (C) Tung lastbil har totalvikt över 3500 kg.
62.
Vad är en personbils tjänstevikt?
(A) Bil + förare + utrustning. (B) Bil + maxlast. (C) Bil + max antal passagerare.
63.
Du kör vintertid på en snöbelagd väg enligt bildserien nedan. I vilken situation är olycksrisken störst?
64.
Du kör svart bil på bilden nedan. Vad gäller?
(A) Du ska minska farten så att bussen kan köra ut framför dig. (B) Du måste vara beredd på att någon busspassagerare kan stiga ut framför bussen. (C) Behöver ej bereda dig på att något oväntat kan inträffa,
65.
Vad är sant beträffande obevakat och bevakat övergångsställe?
(A) Till de bevakade räknas de som bevakas av polisman eller skolpolis. (B) Till de bevakade räknas de som är bevakade av trafikljus eller polisman. (C) Ett obevakat övergångsställe har ingen skylt,
66.
Du kör på en huvudled och kommer till en korsning. Från vänster kommer en cyklist och från höger en bil. Vilket antagande är viktigast?
(A) Att bilen lämnar dig företräde. (B) Att cyklisten lämnar dig företräde. (C) Att få ögonkontakt med cyklisten.
67.
Du kör inom ett tättbebyggt område och närmar dig en korsning. Parallellt med körbanan löper en cykelbana som kommer att korsa din vägbana. Mötande trafik förekommer (se bilden nedan). I vilket område finns den största risken?
68.
Vilket påstående är riktigt när det gäller viltolyckor (kollisioner med större vilda djur)?
(A) Risken för att råka ut för en viltolycka är störst i gryning och i skymning. (B) Risken att råka ut för en viltolycka är störst mitt på dagen. (C) När älgar och hjortar kommer upp på en väg vänder de ofta och springer tillbaka åt det håll de har kommit ifrån.
69.
Vad är riktigt om infart på huvudled?
(A) Att minska farten i god tid innan du närmar dig huvudleden. (B) Väjningsplikten gäller inte om märkena stopp- eller väjningsplikt saknas, t ex när du kör på en enskild väg. (C) Du är alltid skyldig att stanna före infart på huvudled.
70.
Vilken olyckstyp är vanligast i samband med vänstersväng?
(A) Kollision med mötande fordon. (B) Påkörning bakifrån. (C) Kollision med fordon som kör på korsande väg.
71.
Vilket är det viktigaste skälet att avstå från en vänstersväng på landsväg?
(A) Att den väg du ska svänga från är ovanligt bred. (B) Att sikten framåt eller bakåt är skymd. (C) Att korsningen ligger mitt i en kurva som har fri sikt.
72.
Vad är riktigt Du färdas på enskild väg?
(A) Att du är skyldig att lämna företräde åt alla fordon som kör på korsande allmänna vägar. (B) Om vägen inte är framkomlig finns det alltid skyltar om detta vid infarten. (C) Varningsmärken kan saknas. (D) På enskilda vägar får endast ”behörig” trafik köra.
73.
Hur beter Du dig i denna trafiksituation på bilden nedan?
(A) Räknar med att bussen kan svänga vänster. (B) Lämnar bussen företräde. (C) Ökar farten så att jag hinner förbi.
74.
Det blåser kraftig sidvind från vänster. Det råder vinterväglag. Vad skall Du göra vid ett möte med en lastbil?
(A) Sätta på vindrutetorkarna vid mötet. (B) Vara beredd på kraftiga luftvirvlar i samband med mötet. (C) Bromsa kraftigt före mötet och stanna på högerkanten.
75.
Vilket av följande fordon är det svårast att bedöma hastigheten på?
(A) Personbil. (B) Motorcykel. (C)Traktor.
76.
Vädret är disigt och dimmigt mitt på dagen. Vem har rätt belysning tänd?
(A) Mötande med varselljus. (B) Mötande med halvljus. (C) Mötande med både halvljus och dimljus.
77.
När får dimljus baktill användas?
(A) Alltid vid dimma. (B) När sikten är dålig och det är svårigheter att bli upptäckt av bakomvarande trafik. (C) Dimljus är förbjudet i Sverige.
78.
Vad är sant beträffande motorväg?
(A) Att stanna bilen är endast tillåtet vid på- och avfart. (B) Lägsta tillåtna hastighet är 40 km/h. (C) Du får inte köra genom en öppning på motorvägen.
79.
Du tänker köra om bilen framför dig på bilden nedan. Vilken uppskattning har Du svårast att göra i denna situation?
(A) Hur stor del av vägens bredd som behövs vid omkörningen. (B) Hur hög hastighet bilen framför dig håller. (C) Hur lång vägsträcka som behövs för omkörningen.
80.
Måste Du ha dubbade däck på släpet om bilen har det?
(A) Ja, från 1 november till första måndagen efter påsk. (B) Ja, men endast om väglaget kräver det. (C) Nej, aldrig.
81.
Var råder det förbud att stanna för att släppa av passagerare?
(A) På busshållplats. (B) På huvudled inom tättbebyggt område. (C) Srax före en gatukorsning.
82.
När är det tillåtet att parkera enligt skylten till höger?
(A) Fredag klockan 12.00. (B) Onsdag klockan 8.00. (C) Lördag klockan 7.00.
83.
Vad gäller när Du ska koppla ett släp till din bil om Du har ett körkort med B-behörighet?
(A) Du får koppla till så kallade lätta släp. (B) Du får inte koppla till ett släp vars totalvikt överskrider bilens tjänstevikt. (C) Du får koppla till alla sorters släp.
84.
En bil har lånats ut till en person som fått en felparkeringsavgift. Vem är ansvarig för att avgiften betalas?
(A) Föraren. (B) Bilägaren. (C) Föraren och ägaren gemensamt.
85.
Vilket påstående är rätt när Du kommer fram till en järnvägskorsning som har skymd sikt och detta vägmärke på bilden nedan?
(A) Det är möjligt att två tåg passerar korsningen samtidigt. (B) Stoppförbud råder närmare än 30 meter efter korsningen. (C) Förbjudet att stanna närmare än 30 meter innan korsningen.
86.
Du kör i en bilkö på en landsväg, hastigheten är 90 km/h. Vilket påstående är rätt?
(A) Genom att se genom framförvarande bilars rutor kan jag upptäcka om någon längre fram i kön börjar bromsa. (B) Det är tillräckligt om jag är uppmärksam på framförvarande bil. (C) Avståndet till framförvarande bil skall vara så stort att omkörande får plats.
87.
Hur kan man undvika kollisioner mellan omkörande och vänstersvängande fordon?
(A) Den omkörande bör öka farten och försöka hinna förbi när han upptäcker att den framförvarande ämnar svänga. (B) Den omkörande bör alltid ge omkörningssignal. (C) Den vänstersvängande bör ha skärpt uppsikt bakåt och efter vänster sida samt ge tecken i god tid före korsning.
88.
Vilket av följande fordon är det svårast att bedöma hastigheten på i en mötessituation.
(A) Traktor. (B) Tung lastbil. (C) Personbil. (D) Motorcykel.
89.
Du planerar en omkörning. Vilket av följande alternativ kan utgöra en risk?
(A) Du tänker lämna ett väl tilltaget avstånd i sidled till den du kör om. (B) Du räknar med att vinddraget kan påverka din bils kurs under omkörningen. (C) Du räknar med att siktsträckan ska vara lika lång som den beräknade omkörningssträckan.
90.
Vilka åtgärder är du skyldig att vidta när du blir omkörd?
(A) Om den omkörande valt en olämplig plats ska du försöka hindra omkörningen. (B) Du ska minska farten. (C) Du ska hålla till höger.
91.
Vilken är den största risken vid omkörning av en jordbrukstraktor med släpvagn, lastad med hö?
(A) Att traktorn färdas med mycket låg hastighet. (B) Att släpvagnen kan sakna blinkers. (C) Att traktorföraren helt kan sakna sikt bakåt.
92.
Vad är riktigt beträffande vägmärket till höger?
(A) Jag har endast väjningsplikt åt trafik som kommer från höger. (B) Jag har väjningsplikt åt all korsande trafik. (C) Jag skall alltid stanna innan utfart på korsande väg.
93.
Vad är sant beträffande en motorväg?
(A) Tillåtet att stanna. (B) Tillåtet att stanna enbart vid av- och påfart (C) Du bör ej bryta den heldragna linjen.
94.
Vilket av följande fordon får framföras i en hastighet av 90 km/h på motorväg?
(A) Lätt lastbil. (B) Personbil med släp. (C) Personbil med bromsat släp.
95.
Vid ett övergångsställe för gående befinner sig en skolpolis med orangefärgad klädsel. Vilket påstående är rätt?
(A) Han har rätt att stoppa trafiken som nalkas övergångsstället. (B) Han skall ge barnen tecken när det är lämpligt att passera gatan. (C) Han har rätt att hindra alla gående att passera.
96.
Du närmar dig en järnvägskorsning med vägmärke och signaler enligt bild 1. Det finns häckar utmed vägen fram till korsningen. Vilket alternativ är rätt?
(A) Tåg kan passera samtidigt från flera håll. (B) Att stanna närmare järnvägskorsningen än 30 meter är förbjudet. (C) Sikten kan vara skymd.
97.
Du närmar dig en järnvägskorsning med vägmärke och ljussignal enligt bild 2. Vad är sant?
(A) 10 m efter korsningen får Du parkera. (B) Sikten i korsningen är avgörande för din hastighet. (C) Vid vitt blinkande ljus kan man passera korsningen utan risk.
98.
Du närmar dig en järnvägskorsning med vägmärke och signal enligt bild 3. Korsningen är försedd med bommar. Vilket påstående är riktigt?
(A) Omkörning är inte tillåten. (B) Parkering är tillåten 10 m. före och efter korsningen. (C) Korsningen har flera spår.
99.
Du närmar dig en vägkorsning som är försedd med stoppskylt enligt bild 4. Var i korsningen skall Du stanna?
(A) Ca 5 meter före stopplinjen. (B) Behöver ej stanna vid fri sikt. (C) Vid stopplinjen.
100.
Du har passerat vägmärket på bild 5 som betyder omkörning förbjuden. Vilket fordon får Du köra om?
(A) Personbil. (B) Traktor. (C) Motorcykel.
101.
Vilken omkörningsregel gäller vid ett övergångsställe?
(A) Det är alltid förbjudet att köra om allt och alla vid ett obevakat övergångsställe. (B) Det är alltid tillåtet att köra om vid övergångsställe bara man visar hänsyn. (C) Om det finns en skolpolis vid övergångsstället är omkörning tillåten.
102.
I vilket av följande fall är även omkörning av tvåhjuliga fordon förbjuden?
(A) Strax före och i en vägkorsning. (B) Strax före och i en skymd kurva. (C) Strax före och på ett backkrön. (D) Strax före och på ett obevakat övergångsställe.
103.
Vid vilket tillfälle är det förbjudet att påbörja en omkörning?
(A) Strax före en kurva som har fri sikt. (B) Strax före en bomförsedd järnvägskorsning. (C) Omedelbart efter en vägkorsning. (D) Om ett bakomvarande fordon påbörjat en omkörning.
104.
I vilket fall är omkörning förbjuden?
(A) Strax före en kurva med skymd sikt. (B) Strax efter ett backkrön. (C) Om det körfält som ska användas inte är fritt från hinder eller mötande trafik.
105.
I vilket av följande fall är det ur trafiksäkerhetssynpunkt farligast att köra om?
(A) Att köra om en bil strax före ett backkrön. (B) Att köra om en bil i en kurva med fri sikt. (C) Att köra om en cyklist före ett obevakat övergångsställe. (D) Att köra om en moped strax före en järnvägskorsning som saknar bommar.
106.
Vägen, se bilden till höger, Du kör på har hastighetsgränsen 90 km/h. Bilen framför dig håller 80 km/h. Du har just börjat köra om den när en mötande bil dyker upp. Vad skall Du göra i denna situation?
(A) Du skall fullfölja omkörningen, eftersom bilisten framför dig är skyldig att sakta in medan Du kör om. (B) Du bör avbryta omkörningen och gå tillbaka till höger körfält. (C) Du kan fullfölja omkörningen, eftersom den mötande bilisten är skyldig att sakta in medan Du kör om.
107.
Vilket påstående är riktigt när Du blir omkörd?
(A) Öka farten.(B) Kör så långt till vänster som möjligt. (C) Vid fara skall Du göra allt för att hjälpa den omkörande.
108.
Vid vilket av följande tillfällen är det förbjudet att passera ett annat fordon till höger?
(A) När framförvarande fordon förbereder vänstersväng. (B) Strax före eller i en järnvägskorsning. (C) För att komma förbi en arbetande vägmaskin.
109.
Du kör på en väg med ett körfält i vardera riktningen och Du har just påbörjat en omkörning när Du upptäcker att avståndet till mötande fordon är kritiskt kort. Vilken åtgärd bör du vidta?
(A) Växla ned till lägre växel och öka farten kraftigt. Eftersom den som blir omkörd ska sakta farten bör du hinna fullfölja omkörningen. (B) Fortsätta omkörningen och räkna med att de flesta vägar har plats för tre bilar i bredd. (C) Sakta in och avbryta omkörning.
110.
Vilken bedömning är svårast att göra i samband med att man planerar en omkörning?
(A) Hastigheten på den bil du planerar att köra om. (B) Din egen bils accelerationsförmåga. (C) Hastigheten på ett mötande fordon.
111.
På vilket sätt bör du uppträda om ett bakomvarande fordon påbörjar en omkörning på vad du anser vara en olämplig plats?
(A) Du ska öka farten. (B) Du ska placera din bil så att omkörningen hindras. (C) Du bör minska farten för att på så sätt förkorta omkörningssträckan.
112.
Vilket av vägnummermärkena på bilden gäller vid omledning av trafiken?
113.
Du kör på en landsväg i en hastighet av 90 km/h. Framförvarande bil befinner sig på otillräckligt avstånd. Samtidigt upptäcker Du i yttre backspegeln en bil som påbörjat en omkörning av din bil. Vad bör Du göra?
(A) Placera min bil långt till höger. (B) Bibehålla fart och placering. (C) Ge klartecken med höger blinkers.
114.
Vilket alternativ anger mittlinjen på bilden till höger att det är risk för dig att överskrida den?
115.
Vilket av följande fordon måste använda vägrenen när detta är möjligt?
(A) Personbilar med husvagn. (B) Bilar som bogserar andra bilar. (C) Personbilar med tungt släp.
116.
Vilken hastighetsbegränsning gäller vid gata med vägmärket nedan?
(A) Max 30 km/h. (B) Cirka 25 km/h. (C) Cirka 7 km/h.
117.
Är parkering tillåten efter vägmärket nedan?
(A) Ja, men bara på markerade platser. (B) Ja, enligt datumparkering. (C) Ja, där Du inte hindrar annan trafik. 118.
118.
Vad är riktigt om kontrollbesiktning?
(A) Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången under tredje året från det att de första gången togs i bruk. (B) Släpvagnar med en totalvikt av högst 1 500 kg behöver inte kontrollbesiktigas. (C) Personbilar ska kontrollbesiktigas årligen, även det år som anges som modellbeteckning. (D) Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången, andra året efter att de tagits i bruk.
119.
Vad krävs för att kontrollmärke ska kunna utfärdas för en bil?
(A) Enbart att skatten är betald. (B) Enbart att skatten är betald och att giltig trafikförsäkring finns. (C) Enbart att skatten är betald, att giltig trafikförsäkring finns och att bilen godkänts vid registrerings- eller kontrollbesiktning. (D) Att skatten är betald, att giltig trafikförsäkring finns, att bilen är godkänd vid registrerings- eller kontrollbesiktning och att giltig vagnskadeförsäkring finns.
120.
Vad är riktigt om bilförsäkringar?
(A) Trafikförsäkring är obligatorisk och täcker i huvudsak skador du vållar andra personer och andras egendom. (B) Vagnskadeförsäkring är obligatorisk och täcker i huvudsak skador du vållat på den egna bilen. (C) Alla försäkringar är frivilliga.
121.
Vilken skada på människor ger följande, i avgaser ingående, ämnen?
(A) Koldioxiden angriper hjärta och kärlsystem. (B) Svaveldioxider angriper luftvägarnas slemhinnor. (C) Kolväten angriper hjärta och kärlsystem
122.
Vad är riktigt som en bils katalysator?
(A)Den fungerar lika bra när den är kall som när den är uppvärmd. (B) Den renar avgaserna från koldioxid. (C) Den har en normal arbetstemperatur på ca 80-90°C. (D) Den minskar de flesta skadliga ämnen i bilavgaserna med 75-95%.
123.
Vad är riktigt om en förares reaktionstid?
(A) Reaktionstiden hos en och samma person är alltid densamma. (B) Reaktionstiden är den tid som förflyter från att föraren sett en fara tills han vidtagit någon åtgärd, t ex flyttat foten till bromsen. (C) Normal reaktionstid är ca 2 sekunder. (D) Normal reaktionstid är ca 3 sekunder.
124.
Vad är riktigt om reaktionssträckan?
(A) När man ökar hastigheten till den dubbla så ökar reaktionssträckan fyra gånger. (B) Vid en fart av 30 km/h är reaktionssträckan ca 4,3 meter. (C) Vid en fart av 10 km/h är reaktionssträckan ca 2,8 meter.
125.
Vad är riktigt om bromssträckans längd?
(A) Om du dubblar hastigheten, dubblas bromssträckan. (B) Om du dubblar hastigheten blir bromssträckan 4 gånger så lång. (C) Vid en fart av 50 km/h, på torr asfaltväg är bromssträckan ca 8 meter.
126.
En bil ligger farligt nära bakom din. Vilken åtgärd bör du vidta?
(A) Öka farten för att avståndet ska bli större. (B) Minska farten försiktigt så att avståndet till framförvarande bil ska bli större. (C) Göra den bakomvarande uppmärksam på att han ligger för nära genom att blinka med varningsblinkern. (D) Genom snabba, lätta bromsningar ”blinka med bromsljusen”.
127.
Vad är riktigt om användande av bilbälte i personbil?
(A) Alla vuxna samt barn fr o m det år de fyller sju år är skyldiga att använda bilbälte. (B) Föraren har skyldighet att se till att alla passagerare använder bilbälte. (C) Endast personer som fyllt 15 år är skyldiga att använda bilbälte.
128.
Vilka barn ska använda skyddsanordning när de färdas i en personbil?
(A) Barn behöver, t o m det år de fyller sex år, inte använda bilbälte eller annan skyddsanordning. (B) Barn får, t o m det år de fyller fyra år färdas i bilen utan bilbälte eller skyddsanordning. (C) Barn ska, t o m det år de fyller sex år använda skyddsanordning, t ex babyskydd, bältesstol eller bälteskudde.
129.
Vad påverkar bilars köregenskaper?
(A) Tung last baktill i bilen kan förstärka understyrning. (B) Baktunga, bakhjulsdrivna bilar är ofta understyrda. (C) Framtunga, framhjulsdrivna bilar är ofta understyrda. (D) För lite luft i framhjulen kan förstärka överstyrning.
130.
Hur påverkar lasten bilens köregenskaper?
(A) Tung last i en bil påverkar inte dess accelerationsförmåga. (B) Lastens fördelning i bilen påverkar inte dess köregenskaper. (C) Bromssträckan kan förlängas om tung last är ojämnt fördelad i bilen.
131.
Vilken av följande handlingar är du skyldig att medföra när du kör bil med tillkopplad släpvagn?
(A) Endast körkort. (B) Endast körkort och bilens registreringsbevis. (C) Endast körkort, bilens registreringsbevis och släpvagnens registreringsbevis. (D) Körkort, bilens- och släpvagnens registreringsbevis samt kopplingsintyg.
132.
Vilken kontroll bör du bl a göra före färd med bil och släpvagn?
(A) Endast katastrofbromsvajern. (B) Endast katastrofbromsvajern och släpvagnskopplingens låsspärr. (C) Endast katastrofbromsvajern, släpvagnskopplingens låsspärr samt släpvagnens lyktor och blinkers. (D) katastrofbromsvajern, släpvagnskopplingens låsspärr samt släpvagnens bromsar, lyktor och blinkers.
133.
Hur påverkar en tillkopplad släpvagn köregenskaperna?
(A) Släpvagnen påverkar inte bilens accelerationsförmåga. (B) En alltför framtung släpvagn kan ge bländande halvljus. (C) En baktung släpvagn (negativt kultryck) ”ålar sig på vägen”.
134.
Vad är riktigt om bilkörning i mörker?
(A) Gående är skyldiga att bära reflex när de går på en mörk väg. (B) Man bör undvika att köra på vägrenen under mörker. (C) Man minskar riskerna genom att hålla väl till höger på vägen under mörker.
135.
Vilken av följande belysningar är det tillåtet att använda på en bil i klart dagsljus?
(A) Helljus. (B) Halvljus. (C) Enbart parkeringsljus.
136.
När är det tillåtet att under körning i mörker använda helljus?
(A) När det finns tillfredsställande vägbelysning. (B) När du möter en cyklist utan belysning. (C) Inom tättbebyggt område på väg som saknar vägbelysning.
137.
Vad är riktigt om parkering under mörker på en obelyst väg?
(A) Inom tättbebyggt område behöver inte parkeringsljuset vara tänt, även om vägbelysning saknas. (B) Inga uppställda släpvagnar behöver ha tänt parkeringsljus. (C) Om vägbelysningen är tillfredsställande behöver parkeringsljuset inte vara tänt.
138.
Var ska du hålla blicken vid möte under mörker?
(A) På det mötande fordonet. (B) Längst bort till vänster i det fält halvljuset lyser upp. (C) Så långt bort du kan se i ljuskäglan, på vägens högerkant. (D) Nära den egna bilen, på höger vägkant.
139.
Hur bör du handla om det plötsligt springer upp småvilt, t ex en hare, på vägen?
(A) Bromsa kraftigt. (B) Gira kraftigt till höger eller vänster. (C) Hålla kvar den raka kursen och bromsa mjukt.
140.
Du kör en bil som har ABS-bromsar. Hur ska du nödbromsa för att få en säker, effektiv inbromsning?
(A) Du ska ansätta bromspedalen mjukt och försiktigt. (B) Du ska trycka hårt på bromspedalen från början och inte släppa på trycket förrän bilen står stilla. (C) Du ska göra långsamma pumpningar på bromspedalen.
141.
Du kör en framhjulsdriven bil och förlorar ”styrgreppet” i en kurva. Vilken åtgärd bör du vidta för att återställa styrgreppet?
(A) Bromsa. (B) Frikoppla. (C) Gasa kraftigt. (D) Växla ned.
142.
Du kör en bakhjulsdriven bil och får en bakhjulssladd i en kurva. Vad bör du göra för att häva sladden?
(A) Bromsa och parera sladden med ratten. (B) Ge kraftig gas och parera med ratten. (C) Frikoppla och parera med ratten. (D) Växla ned och parera med ratten.
143.
Vad är rätt angående accelerationsfältet vid påfarten till motorväg?
(A) Man skall köra ut på motorvägen så fort som möjligt. (B) Om man ej hittar en lucka kan man fortsätta på vägrenen. (C) Tillåtet att stanna endast för av och påstigande passagerare.
144.
Bakom din bil kör en polisbil med växlande rött och blått ljus framtill. Hur skall Du bete dig i denna situation?
(A) Öka hastigheten. (B) Stanna. (C) Släppa förbi polisbilen.
145.
Vilket alternativ bör Du först tänka på i trafiksituationen på bilden till höger?
(A) Att bilen framför dig stannar i korsningen för att släppa fram gåenden. (B) Att bilen framför dig ändrar sig och kör rakt fram. (C) Att bilen till vänster byter fil.
146.
Vid vilket tillfälle kan bromssträckan bli längre än normalt?
(A) Vid bromsning på grusväg. (B) Bromsning på torr asfalt. (C) Bromsning på gata med våt gatusten.
147.
Du gör en vänstersväng i en vägkorsning. Vilken är den vanligaste olyckstypen?
(A) Att Du blir påkörd av vänsterkommande trafik. (B) Att Du blir påkörd av högerkommande trafik. (C) Att Du blir påkörd av bakomvarande trafik.
148.
Vad är syftet med parkeringsvakter?
(A) Att hjälpa till med finansieringen av nya P-platser. (B) Att organisera fler lediga platser. (C) Att endast bötfälla felparkeringar.
149.
Vid körning på landsväg upptäcker Du att en bil gör en olämplig omkörning av dig. Hur skall Du bete dig?
(A) Blinka vänster för att visa den omkörande att omkörningen är olämplig. (B) Bibehålla hastigheten. (C) Öka hastigheten.
150.
Vilken utrustning är Du skyldig att medföra vid bilfärd?
(A) Reservdäck. (B) Skyffel. (C) Varningstriangel.
151.
Din bil är utrustad med låsningsfria ABS-bromsar. Hur upptäcker Du att ABS-systemet inte fungerar?
(A) En kontrollampa på instrumentbrädan tänds alltid. (B) Vid körning på halt väglag låser sig hjulen vid hård inbromsning. (C) Framhjulen bromsar bättre än bakhjulen.
152.
Du upptäcker långa svarta bromsspår på vägen strax före ett vägarbete. Hur kan de ha uppstått?
(A) Det bromsande fordonet har varit utrustad med ABS-bromsar. (B) På grund av att vägbanan varit blöt. (C) Föraren har haft för kort avsökningsområde.
153.
Du kör på en landsväg strax bakom en stor timmerbil. Längre fram kommer mötande fordon. Vilket påstående är riktigt om Du vill köra om?
(A) Jag är skyldig att ge omkörningssignal. (B) Timmerbilen är skyldig att köra ut på vägrenen. (C) Jag måste vänta med att köra om tills den mötande bilen har passerat.
154.
Vilket alternativ är mest effektivt för att minska olycksriskerna?
(A) Att förbättra bilens kondition.(B) Att vara ute i god tid. (C) Att följa hastighetsrytmen. (D) Att vara reaktionssnabb.
155.
Vilket av vägmärkena på bilden till höger står närmast vägkorsningen?
156.
Vilken information kan du få genom hörseln när du kör bil?
(A) Att du har för lite luft i ena framhjulet. (B) Att motorn har blivit överhettad. (C) Att hjulen låser sig vi inbromsning. (D) Att du glömt lossa parkeringsbromsen.
157.
Vilken information kan du få genom känseln när du kör bil?
(A) Att det är något fel på generatorn. (B) All du fått punktering på ena framhjulet. (C) Att bromssystemet läcker bromsvätska.
158.
Vilken information kan du få genom luktsinnet när du kör bil?
(A) Att motorn går ojämnt. (B) Att du kör på för hög växel. (C) Att du glömt lossa handbromsen.
159.
Vad är riktigt om periferi- och centralseende?
(A) Man upptäcker saker genom periferseendet och man undersöker dem med hjälp av centralseendet. (B) Periferseendet ger normalt en skarp bild. (C) Periferseendet omfattar normalt ca 2% av synfältet. (D) Färger uppfattas i huvudsak endast av periferseendet.
160.
Hur påverkas seendet under mörkerkörning?
(A) Det är svårare att upptäcka mötande fordon i mörker än i dagsljus. (B) Närsynthet förvärras under mörkerkörning. (C) Synfel varken förvärras eller förbättras under mörkerkörning.
161.
Hur påverkas ögat och seendet?
(A) En måttlig mängd alkohol förbättrar mörkerseendet. (B) Måttlig stress förbättrar periferseendet. (C) Synförsämring sker ofta gradvis och är därför svår att upptäcka.
162.
Hur skall Du uppträda i den situation som visas på bilden till höger?
(A) Gira åt vänster. (B) Bibehålla min kurs. (C) Bromsa in kraftigt. (D) Bromsa mjukt.
163.
Vad är riktigt om en förares förmåga att bedöma hastigheter?
(A) Erfarna förare har sällan problem med att bedöma hastigheten, t ex till mötande fordon. (B) Såväl erfarna som oerfarna förare gör ofta felbedömningar av hastigheten. (C) Det är i huvudsak bara oerfarna förare som har svårt att rätt bedöma hastigheter.
164.
Vilken av följande orsaker är vanligast att trafikanterna ibland bryter mot reglerna?
(A) Som protest att det finns så många regler. (B) På grund av brådska och ouppmärksamhet. (C) På grund av okunnighet om reglerna.
165.
Vad är riktigt om en människas moral?
(A) En förares moral spelar liten roll för säker trafik eftersom förarna ändå måste följa reglerna. (B) En människas moral grundläggs i den tidiga barndomen och påverkas inte senare i livet. (C) Förare med god trafikmoral är en förutsättning för säker trafik.
166.
Vilket personlighetsdrag kan bidra till ett trafiksäkert beteende?
(A) Aggressivitet. (B) Självhävdelse. (C) Prestigetänkande. (D) Låg försvarsinställning.
167.
Vilken egenskap gör att en person inte så lätt faller för grupptryck?
(A) Rädsla. (B) Osäkerhet. (C) Låg stresstålighet. (D) Låg försvarinställning.
168.
Vilken risk kan grupptryck mot unga förare leda till i trafiken?
(A) Att föraren tar det onödigt försiktigt och på så sätt blir ett trafikhinder. (B) Att föraren tappar koncentrationen. (C) Att föraren kör fortare än vad han klarar av.
169.
Vad är vanligast hos förare som överskattar sin körförmåga?
(A) De kör ofta balanserat och klokt. (B) De anpassar sin körsätt efter sin förmåga. (C) De kör ofta fortare än de behärskar. (D) De drabbas mindre ofta än andra av trafikolyckor.
170.
Hur påverkar trötthet en förares reaktionsförmåga?
(A) Trötthet minskar muskelspänningar vilket förkortar reaktionstiden. (B) Trötthet ger större grad av mental avslappning vilket förbättrar tänkande och beslutsprocess. (C) Trötthet försämrar samordningen av rörelserna.

См. также:

- Получение водительских прав в Швеции. Статья описывающая процесс получения водительских прав.

- Водительские права в Швеции: теоретический экзамен - Статья о процессе сдачи, экзаменах. Ссылки на подготовительные компьютерные программы.

- Водительские права в Швеции: практический экзамен - Статья о подготовке к сдаче практического экзамена в Vägverkete.

- Теоретический Экзамен на водительские права в Швеции. Тренировка приближенная к реальному экзамену. 8 групп, по 70 вопросов. Его прохождение даст вам возможность быть уверенным в себе на 95%

på svenska
Что шведы пишут о русских? Что русские о шведах? Читайте.
Наши гости. Интервью на Шведской Пальме.

В Стокгольме:

19:38 14 апреля 2024 г.

Курсы валют:

1 EUR = 11,458 SEK
1 RUB = 0,132 SEK
1 USD = 10,728 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Swedish Palm © 2002 - 2024