Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...

Leo Tolstoy / Лев Николаевич Толстой

Herre och dräng / Хозяин и работник

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Göte Bjurman.
[Оглавление]
[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X]
IX. IX.
Då Wassilij släpat sig fram till släden, höll han sig fast i den och stod sålunda länge orörlig. Han sökte lugna sig och andas ut. Довалившись до саней, Василий схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться.
Han fann icke Nikita på det gamla stället, men i släden låg någonting, över vilket snön redan hopat sig.На прежнем месте Никиты ее было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом.
Wassilij Andrejitsch gissade, att det var Nikita.Василий Андреич догадался, что это был Никита.
Hans rädsla hade helt och hållet försvunnit och om han ännu fruktade något, så var det detta tillstånd av dödsångest vari han fallit, då han satt på hästryggen, och i synnerhet då han blev ensam kvar i snödrivan.Страх его теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе.
Han ville för intet pris uppleva denna ångest ännu en gång, och för att undgå detta, vågade han icke tänka på sig själv, utan ville sysselsätta sina tankar med något annat; han måste taga sig för någonting.Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться.
Det första han gjorde var att vända ryggen åt vinden och knäppa pälsen. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу.
Då han andats ut, skakade han snön ur stövlarna och handskarna.Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки.
Sedan drog han till bältet så väl om sig, som han brukade göra då han skulle gå från butiken ut på gatan för att köpa säd som bönderna kommit till honom med.Потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб
På så sätt beredde han sig till verksamhet:Затянулся кушаком и приготовился к деятельности:
Det första som han måste göra var att söka få hästens fot fri.Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади.
Då detta var gjort och han fått tömmarna i ordning, band han Gulnosen åter vid järnbygeln på framsidan av släden på den gamla platsen.Сделав это и освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту.
Sedan gick kan bakom hästen för att lägga i ordning seldonen och mattan.Затем стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье.
I samma ögonblick såg han att något rörde sig vid släden och att Nikitas huvud dök upp ur snön.Но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты.
Det vållade karlen tydligen stor ansträngning att sätta sig upp, men han gjorde det och började därpå att fläkta med handen, som om han skulle fördriva flugor.Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой.
Han mumlade något, och Wassilij Andrejitsch uppfattade det, som om han kallade honom till sig. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его.
Wassilij Andrejitsch lämnade mattan och närmade sig släden. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.
"Vad är det?" frågade han, "Vad vill du?" - Чего ты? - спросил он, - Чего говоришь?
"Jag dö-ö-r ju", sade Nikita ivrigt och med möda. - Поми-ми-мираю я, вот что, - с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита.
"Ge min lön åt gossen eller åt min hustru, det gör detsamma."- Зажитое малому отдай али бабе, все равно.
"Hur är det? Fryser du?" frågade Wassilij Andrejitsch. - А что ж, аль зазяб? - спросил Василий Андреич.
"Jag känner att det är slut med mig", sade Nikita med gråten i halsen, i det han oupphörligt for med handen över ansiktet. - Чую, смерть моя... - сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.
Wassilij Andrejitsch stod ett ögonblick tyst och orörlig, så gick han plötsligt fram med samma säkerhet, som då han brukade skaka hand, när han avslutat ett fördelaktigt köp, vek upp pälsärmarna och började att med båda händerna avlägsna snön från Nikita och släden.Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней.
Då detta var gjort, tog han hastigt av sig sitt bälte, öppnade pälsen och lade sig på Nikita så att han betäckte honom icke blott med sin päls, utan även med sin varma kropp. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом.
Han slöt pälsskörten mellan Nikita och sidan på släden, höll fast nedre delen av pälsen med fötterna mot densamma och stödde huvudet mot framskärmen. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол , упершись головой в лубок передка.
Sålunda låg han på magen och hörde icke längre hästens rörelser eller stormens sus, han hörde blott hur Nikita andades. Так он лежал ничком и уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты.
Nikita låg i början länge orörlig, slutligen suckade han djupt och rörde på sig; han hade tydligen blivit uppvärmd.Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.
"Så ser du nu! Och du, som talade om att dö! Ligg stilla och värm dig, så ..." började Wassilij Andrejitsch. - А вот то-то, а ты говоришь - помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... - начал было Василий Андреич.
Men till sin stora förvåning kunde han icke tala till slut, tårarna trängde frami hans ögon och underkäken började darra. Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала.
Han teg och sväljde orden, som han hade på tungan.Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу.
"Jag är tydligen helt medtagen efter förskräckelsen ", tänkte han för sig själv. "Настращался я, видно, ослаб вовсе", - подумал он на себя.
Men han tyckte icke, att denna svaghet var obehaglig, den beredde honom tvärtom en sällsam, förut aldrig anad fröjd.Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.
"Så går det till!" sade han för sig själv och betogs av en känsla av verklig triumf."Мы вот как", - говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление.
Så låg han ganska länge tyst, torkade ögonen med pälsen och höll hela tiden fast med knäet det höga pälsskörtet, som vinden oupphörligt blåste ut. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.
Han önskade ivrigt att få tala med någon om sina glada förnimmelser. Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.
"Nikita!" ropade han. - Никита! - сказал он.
"Jag har det gott och varmt", fick han till svar. - Хорошо, тепло, - откликнулось ему снизу.
"Rätt så, broder! Jag skulle snart ha varit förlorad, du skulle ha frusit ihjäl och jag skulle..." - Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...
Men så började hans kinder att skaka, ögonen fylldes ånyo med tårar och så förmådde han icke säga mera. Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.
"Nå, det gör ingenting", tänkte han, "jag vet ju ändå själv vad jag ville säga" "Ну, ничего, - подумал он. - Я сам про себя знаю, что знаю".
Och han tystnade.И он замолк.
Nikita värmde honom underifrån, pälsen ovanifrån, han började dock att frysa om händerna, med vilka han höll fast pälsskörten om sidorna på Nikita och om fötterna, vilka oupphörligt blottades av vinden. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки.
Men han tänkte icke därpå, utan endast på, hur han skulle kunna värma den under honom liggande drängen.Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думая только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.
Hans blickar sökte flera gånger hästen; han såg, att djurets rygg var obetäckt, att mattan och seltyget lågo i snön, han insåg, att det var nödvändigt att stiga upp och hölja över hästen, men han kunde icke besluta sig för att lämna Nikita ens ett ögonblick och störa det tillstånd av förnöjelse i vilket han befann sig. Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту, оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился.
Någon rädsla kände han på det hela taget icke mer.Страха он теперь не испытывал никакого.
"Vänta, du slipper mig inte!" sade han, med samma skrytsamma ton som då han brukade tala om sin handel och vandel. "Небось не вывернется", - говорил он, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.
Så låg Wassilij Andrejitsch ganska länge. Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий.
I början svävade alla möjliga intryck för hans inbillning. Han tänkte på stormen, på Nikita, som låg under honom.Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади, о Никите, лежащем под ним.
Sedan blandade sig däri minnena från festen, kretsdomaren, ljuslådan, och i så tyckte han sig se Nikita liggande under denna låda;Потом стали примешиваться воспоминания о празднике, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком;
därpå kommo köpande och säljande bönder, vita väggar, hus med järntak och även under dem tyckte han sig se Nikita ligga.потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита.
Så blev alltsammans en enda röra, allt blandades om vartannat och liksom regnbågens alla färger förtona sig i vitt, så sammanföllo alla dessa intryck i ett enda intet och han somnade. Так все это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул.
Han sov utan drömmar, men mot daggryningen inställde sig dessa åter.Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения.
Han tyckte, att han stod bredvid ljuslådan, Tichonows hustru begärde att få köpa ett vaxljus för fem kopek till festen; han skulle taga ljuset och räcka henne det, men han kunde icke lyfta sina händer, de sutto fast i fickorna.Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах.
Han ville gå omkring lådan, men fötterna ville icke; de nya, fina gummigaloscherna voro som fastnaglade vid stengolvet. Han kunde varken lyfta fötterna från golvet, eller få dem ur galoscherna.Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищеные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь.
Och plötsligt förvandlades ljuslådan till en bädd och han såg sig själv ligga på magen i denna, hans egen bädd i det egna hemmet.И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме.
Han ville stiga upp ur bädden, men kunde icke: men han måste stiga upp, ty snart skulle Iwan Matwejitseh, kretsdomaren, komma och hämta honom.И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой.
Med Iwan Matwejitsch skulle han avhandla skogsfrågan.C Иваном Матвеичем надо идти торговать рощу.
Han frågade sin hustru: "Nå, har han inte kommit än?"И спрашивает он у жены: "Что же, Миколавна, не заходил?"
"Nej, inte ännu", sedan hörde han, att någon körde fram till trappan. "Нет, не заходил", и слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу.
"Det är säkert han." "Должно быть он."
Nej, den åkande for vidare.Нет, мимо.
"Mikolawna, Mikolawna, har han inte kommit än?""Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?"
"Nej.""Нету."
Och han ligger fortfarande kvar i sängen och väntar och kan icke resa sig upp, och denna väntan är på samma gång både behaglig och obehaglig. И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно.
Då händer något glädjande: den, som han väntar kommer, ropar honnom, och den ropande rösten är densamma, som befallde honom att lägga sig på Nikita.И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту.
Och Wassilij Andrejitsch fröjdar sig, att denne någon kommit för att hämta ta honom.И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним.
"Jag kommer!" ropar han. Och detta rop väckte honom. "Иду!" - кричит он радостно, и крик этот будит его.
Han vaknade, men icke som densamme, som han var, då han somnade.И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул.
Han vill stiga upp, men kan icke; han vill röra handen, men kan icke; icke kan han heller röra foten.Он хочет встать - и не может, хочет двинуть рукой - не может, ногой - тоже не может.
Han vill vända på huvudet, men icke heller det är möjligt.Хочет повернуть головой - и того не может.
Han förvånas, men blir icke alls bedrövad.И он удивляется, но нисколько не огорчается этим.
Han förstår, att han skall dö. men det gör honom icke den minsta sorg. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим.
Han kommer ihåg, att Nikita ligger under honom och att drängen blivit varm och är vid liv och han tycker det är som om han vore Nikita, och Nikita vore han själv, och att liv icke finnes i honom själv utan i Nikista. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он - Никита, а Никита - он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите.
Han lyssnar spänt och hör, att Nikita andas, och till och med snarkar helt lått. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты.
"Nikita lever, då lever också jag!" utropar han triumferande. "Жив, Никита, значит, жив и я", - с торжеством говорит он себе.
Och någonting alldeles nytt, någonting, som han aldrig känt förr i sitt liv, griper honom.И нечто новое , что-то, что он никогда не чувствовал раньше в своей жизни, пришло к нему.
Han kom ihåg sina pengar, sin butik, hemmet, sina affärer, Mironows miljoner och kunde icke fatta, varför den människa som hette Wassilij Brechunow, befattade sig med allt detta.Он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался.
"Han visste ju icke, vad han gjorde eller vad som var det väsentliga" — tänkte han om Wassilij Brechunow. "Что ж, ведь он не знал, в чем дело", - думает он про Василья Брехунова.
"Visste icke, men nu vet jag det. Nu vet jag det fullt och fast!" "Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю".
Och åter hörde han denne någon ropa på honom, som förut hade kallat honom. И опять слышит он зов того, кто уже окликал его.
"Jag kommer, jag kommer!" svarade han full av glädje och rörelse. "Иду, иду!" - радостно, умиленно говорит все существо его.
Han kände, att han var fri, att han icke längre var bunden av något.И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.
Wassilj Andrejitsch såg, hörde och kände intet mera i denna värld. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.
Omkring honom fortfor det att yra. Кругом все так же курило.
Snövirvlarna kretsade alltjämt runt omkring, de täckte helt och hållet den döde Wassilij Andrejitschs päls, gömde under sitt vita hölje den i alla lemmar darrande hästen och den knappast synliga Nikita, som låg under sin döde husbonde.Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, а всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.
på svenska
Что шведы пишут о русских? Что русские о шведах? Читайте.

В Стокгольме:

11:19 25 февраля 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,006 SEK
1 RUB = 0,11 SEK
1 USD = 8,217 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021